Aktualności

Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i Ich Opiekunów - Murowana Goślina

W Urzędzie Miasta i Gminy Murowane Goślina podpisane zostało porozumienie na mocy, którego powstanie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i Ich Opiekunów wraz z Dziennym Domem Pomocy.

Wniosek o dofinansowanie projektu opracowany został przez OAK Usługi Opiekuńcze sp. z o.o. (non profit) z Poznania i Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny z Murowanej Gośliny - w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wlkp. konkurs otwarty nr kancelaryjny naboru 67/RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach WRPO 2014+ W ramach projektu 158 mieszkańców gminy Murowana Goślina oraz ich opiekunów zostanie objętych m.in. opieką psychologa, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego i dietetyka. 30 osób otrzyma bezpłatnie usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy (z uwagi na pandemię w podziale na mniejsze grupy - cykle), 120 osób otrzyma bezpłatnie pomoc sąsiedzką, w tym 30 osób z możliwością teleopieki (Opaska Telemetryczna z abonamentem, zapewnia łączność z centrum medycznym 24/7, geolokazlizację, posiada przycisk SOS ratujący życie), 8 osób otrzyma bezpłatnie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w 2 cyklach po 4 osoby/12 m-cy), oferowane będzie również wsparcia dla opiekunów faktycznych. Można powiedzieć, że jest to kompleksowy program specjalistycznych usług opiekuńczych. Formy opiekuńcze realizowane będą w zależności od indywidualnych potrzeb osób i ich rodzin. Zadania programu realizowane będą w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych i w nowo utworzonym miejscu - Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów w Murowanej Goślinie, w ramach którego uruchomiony zostanie Dzienny Dom Pomocy - w salach użyczonych przez gminną spółkę MG Sport sp. z o.o., ul. Mściszewska 10.
Programem mogą być objęte osoby, niezależnie od wieku, które potrzebują wsparcia, nie mogą same wykonywać codziennych czynności. Osoby zajmujące się takimi osobami dotychczas bezinteresownie, zarówno członkowie rodzin jak i „sąsiedzi”, po dołączeniu do programu mogą liczyć na gratyfikację pieniężną za swoją pracę.
Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie przysługuje osobie, która spełnia następujące kryteria:
- jest osobą samotną /samotnie gospodarującą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12.03.2004 r.
- korzysta/kwalifikuje się do wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12.03.2004r.
- spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12.03.2004r.
(osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 701zł, ; osoba w rodzinie, dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł)
- korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
- posiada aktualne: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia, zaświadczenia lekarskie (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi), orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o niezdolności do pracy, innego równoważnego orzeczenia (KRUS, służby mundurowe, itd.)
- jest aktualnie orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
- osoba z niepełnosprawnością sprzężoną
- osoba ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi i/lub zaburzeniami zachowania, w tym niepełnosprawnością intelektualną i/lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Otwarcie Centrum planowane jest na grudzień 2020 r., po przeprowadzeniu niezbędnego remontu i dostosowaniu infrastruktury do wymogów osób potrzebujących pomocy. Mamy nadzieję, że panująca w kraju pandemia nie opóźni terminu otwarcia.

Do pobrania: Regulanmin Uczestnictwa w Projekcie oraz Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu

 

IMG 0386