Komitet naukowy

Krajowy Komitet Naukowy

Uchwałą z dnia 20 maja 2016 roku Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow podjęło decyzję o powołaniu do życia 6-osobowego Krajowego Komitetu Naukowego. Jest to organ składający się z ekspertów różnych dziedzin, pełniący rolę doradczą i pomocniczą w stosunku do organów sieci krajowej, którego celem będzie dostarczanie i aktualizacja naukowej wiedzy na temat działań podejmowanych na rzecz członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Wśród nowo powołanych członków Komitetu nie zabrakło prawdziwych Przyjaciół idei Cittaslow, współpracujących z siecią krajową od wielu lat.

 

 

Członkowie Krajowego Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2003 r. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyrodniczych. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, obejmującymi problematykę z zakresu ochrony krajobrazu a także animacji turystyki.

dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski
Architekt (PK 1966) i urbanista (Paris X, 1972) Centre de Recherche d’Urbanisme 1966, Institut de l’Environnement 1972, Institut d’Urbanisme Paris X 1972. W latach 1980-1991 przygotowywał programy rewitalizacji w zdegradowanych obszarach miejskich we Francji. Inicjował prace nad ustawą o rewitalizacji w Polsce w latach 1992-1995; ekspert URBACT w latach 2006-2008; Członek założyciel w 1998 i Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 2000-2008, obecnie członek jej Rady Programowej. Członek PKN ICOMOS. Publikacje książkowe: ”Humanistyka a Projektowanie”, wyd. Arkada W-wa 1992; „O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich”, wyd. KIN, Kraków 1996; Vademecum rewitalizacji - poradnik dla samorządów, wyd. Municypium, W-wa 2000-2005; „Rewitalizacja we Francji, Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach”, wyd. IRM, Kraków 2009. Profesor w Instytucie Spraw Publicznych UJ w Krakowie do 2016 i w Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej. Prowadzi przedmioty związane z mieszkalnictwem i polityką społeczną oraz budową i zarządzaniem w programach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Wieloletni członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow.

dr Eliza Farelnik
Ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing WNE UWM, a od 2011 r. doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Stopień uzyskała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego)”. W latach 2009-2011 wykonawca projektu badawczego promotorskiego finansowanego ze środków MNiSW. Zainteresowania naukowe: gospodarka miejska, rozwój lokalny, rewitalizacja obszarów miejskich oraz współpraca terytorialna. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilku lokalnych programów rewitalizacji. Członkini The European Regional Science Association (ERSA Sekcja Polska) oraz Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Od kilku lat ściśle współpracuje z Polską Krajową Siecią Miast Cittaslow w obszarze naukowym.

dr Agata Gruszecka-Tieśluk
Ekspert z dziedziny zarządzania wiedzą i realizacji projektów badawczych. Dba o jakość merytoryczną materiałów publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Interesuje się problematyką jakości życia, zrównoważonego rozwoju i lokalności. Zainteresowania te rozwinęła w pracy doktorskiej  napisanej pod kierunkiem dr hab. Urszuli Jareckiej na temat międzynarodowego ruchu kulturowego „CittaSlow” analizowanego w kategoriach zrównoważonego rozwoju.

dr Jacek Poniedziałek
Kierownik Pracowni Studiów Regionalnych w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Doktorat z socjologii z wyróżnieniem  uzyskał na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest socjologia regionu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki teorii regionu, tożsamości regionalnej, regionalizmu, procesów regionalizacji oraz społeczno-kulturowych wymiarów rozwoju regionalnego.  

Andrzej Bobrowicz
Historyk, przewodnik turystyczny, regionalista, krajoznawca, pasjonat i miłośnik Warmii, Mazur i Pomorza, urodzony w Olsztynie. Przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. warmińsko-mazurskiego, członek Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Autor cyklu wycieczek Przewodnik czeka w pakiecie Olsztyn Aktywnie. Posiadacz certyfikatu rowerowego PTTK i opiekun turystyki rowerowej w Kole Przewodników. Pomysłodawca Warsztatów Krajoznawczych PTTK. Kierownik i wykładowca kursów przewodnickich PTTK.  Wieloletni Przyjaciel ruchu Cittaslow.