Krajowy Komitet Naukowy

Uchwałą z dnia 20 maja 2016 roku Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow podjęło decyzję o powołaniu do życia 6-osobowego Krajowego Komitetu Naukowego. Jest to organ składający się z ekspertów różnych dziedzin, pełniący rolę doradczą i pomocniczą w stosunku do organów sieci krajowej, którego celem będzie dostarczanie i aktualizacja naukowej wiedzy na temat działań podejmowanych na rzecz członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Wśród nowo powołanych członków Komitetu nie zabrakło prawdziwych Przyjaciół idei Cittaslow, współpracujących z siecią krajową od wielu lat.

 

 

Członkowie Krajowego Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2003 r. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyrodniczych. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, obejmującymi problematykę z zakresu ochrony krajobrazu a także animacji turystyki.

dr Agata Gruszecka-Tieśluk
Ekspert z dziedziny zarządzania wiedzą i realizacji projektów badawczych. Dba o jakość merytoryczną materiałów publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Interesuje się problematyką jakości życia, zrównoważonego rozwoju i lokalności. Zainteresowania te rozwinęła w pracy doktorskiej  napisanej pod kierunkiem dr hab. Urszuli Jareckiej na temat międzynarodowego ruchu kulturowego „CittaSlow” analizowanego w kategoriach zrównoważonego rozwoju.

dr Jacek Poniedziałek
Kierownik Pracowni Studiów Regionalnych w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Doktorat z socjologii z wyróżnieniem  uzyskał na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest socjologia regionu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki teorii regionu, tożsamości regionalnej, regionalizmu, procesów regionalizacji oraz społeczno-kulturowych wymiarów rozwoju regionalnego.

Stanisław Harajda
Znawca tematyki Cittaslow. Przez wiele lat zawodowo związany z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmował się m.in. implementacją idei Cittaslow na grunt krajowy. Znawca rynku turystycznego zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Współzałożyciel Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiej Izby Turystyki w Olsztynie, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wieloletni dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Andrzej Bobrowicz
Historyk, przewodnik turystyczny, regionalista, krajoznawca, pasjonat i miłośnik Warmii, Mazur i Pomorza, urodzony w Olsztynie. Przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. warmińsko-mazurskiego, członek Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Autor cyklu wycieczek Przewodnik czeka w pakiecie Olsztyn Aktywnie. Posiadacz certyfikatu rowerowego PTTK i opiekun turystyki rowerowej w Kole Przewodników. Pomysłodawca Warsztatów Krajoznawczych PTTK. Kierownik i wykładowca kursów przewodnickich PTTK.  Wieloletni Przyjaciel ruchu Cittaslow.
 
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Socjolog, antropolog, historyk. Pracownik Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, którego jest dyrektorem od 2005 r. Członek kliku towarzystw naukowych: Wiceprezes Instytutu Kaszubskiego, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu.